پردیس شهید چمران تهران

آیین متمرکز استقبال از نودانشجومعلمان

«آیین متمرکز استقبال از نو دانشجومعلمان» روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در پردیس نسیبه برگزار می‌شود. سهمیه دانشجویان پردیس شهید چمران ۳۰ نفر است.


نظرات کاربران